بهسازان آی تی اولین ارائه کننده سرویس تلفن خارج از کشور عتبات عالیات با نازلترین قیمت
انواع سرویس های تلفن بین الملل متنوع اعتباری نامحدود و مدت دار کارت تلفن خارجه و سرویس های تک کشوری و عتبات عالیات
تماس ارزان با خارج از کشور با تلفن بین الملل بهسازان آی تی
سرویس های رایگان تماس سریع و سرویس بدون پین بر روی کلیه پکیج ها

اعلام نتایج قرعه کشی

 

* حداقل امتیاز جهت شرکت در قرعه کشی کارت تلفن 2000 تومانی بهسازان آی تی 25 امتیاز میباشد.

* حداقل امتیاز جهت شرکت در قرعه کشی کارت تلفن 5000 تومانی بهسازان آی تی 50 امتیاز میباشد.

* حداقل امتیاز جهت شرکت در قرعه کشی کارت تلفن 10000 تومانی بهسازان آی تی 75 امتیاز میباشد.

* حداقل امتیاز جهت شرکت در قرعه کشی ویژه کارت تلفن بین الملل بهسازان آی تی 200 امتیاز میباشد.

 

** با توجه به امتیاز به دست آمده و نوع کارت خریداری شده در قرعه کشی شرکت داده می شوید

** ارائه کارت تلفن بین الملل بهسازان آی تی جهت دریافت جوایز الزامی میباشد.

 
جایزه ویژه (کارت تلفن بین الملل 10000 تومانی)
ردیف شماره سریال کارت نوع کارت امتیاز جایزه
1 1110078521 10000 تومانی 200 1 دستگاه SAMSUNG GALAXY S3

 

 کارت تلفن 2000 تومانی بهسازان آی تی
ردیف شماره سریال کارت نوع کارت امتیاز جایزه
1 22003141531 2000 تومانی 25 10 عدد کارت تلفن بین الملل اعتباری نامحدود 2000 تومانی بهسازان آی تی
2 22009521360 2000 تومانی 25 10 عدد کارت تلفن بین الملل اعتباری نامحدود 2000 تومانی بهسازان آی تی
3 22000012014 2000 تومانی 25 10 عدد کارت تلفن بین الملل اعتباری نامحدود 2000 تومانی بهسازان آی تی

 

کارت تلفن 5000 تومانی بهسازان آی تی
ردیف شماره سریال کارت نوع کارت امتیاز جایزه
1 55008826521 5000 تومانی 50 10 عدد کارت تلفن بین الملل اعتباری نامحدود 5000 تومانی بهسازان آی تی
2 55002101362 5000 تومانی 50 10 عدد کارت تلفن بین الملل اعتباری نامحدود 5000 تومانی بهسازان آی تی
3 55001006501 5000 تومانی 50 10 عدد کارت تلفن بین الملل اعتباری نامحدود 5000 تومانی بهسازان آی تی

 

کارت تلفن 10000 تومانی بهسازان آی تی
ردیف شماره سریال کارت نوع کارت امتیاز جایزه
1 10000545210 10000 تومانی 75 10 عدد کارت تلفن بین الملل اعتباری نامحدود 10000 تومانی بهسازان آی تی
2 10000112521 10000 تومانی 75 10 عدد کارت تلفن بین الملل اعتباری نامحدود 10000تومانی بهسازان آی تی
3 1000018050 10000 تومانی 75 10 عدد کارت تلفن بین الملل اعتباری نامحدود 10000تومانی بهسازان آی تی

 

کارت تلفن قابل استفاده از موبایل و تلفن ثابت